W E L K O M    B I J     PsyGO PMT 
 

Voorwaarden

Wij werken volgens een aantal strikte voorwaarden om onze kwaliteit en bedrijfsvoering te kunnen garanderen en waarborgen. 

Beroepsprofessionaliteit

 • De vaktherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT). Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.nvpmt.nl en op www.fvb.vaktherapie.nl.
 • De vaktherapeuten handelen volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.
 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de behandelend therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de FVB website.


Behandeling

 • In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 • Eigen wensen en doelstellingen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaats of de therapie de gewenste ontwikkeling op gang brengt om de gestelde doelen te bereiken.
 • De sessies duren 45-60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats (bij voorkeur wekelijks), zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Er vindt regelmatig mondeling overleg plaats waarin de therapeut de ontwikkelingen binnen de therapie bespreekbaar maakt. Schriftelijk verslag vindt plaats aan het eind van de volledige behandeling.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de verstrekte informatie. Informatie wordt alléén met toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kan worden opgevraagd bij de behandelend therapeut. 
 • Op het moment dat de therapeut verhinderd is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en er wordt in overleg een nieuwe afspraak gepland.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.


Aanvulling bij behandeling van kinderen:

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.
 • Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels een mondelinge tussenevaluatie en een schriftelijke eindevaluatie worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind. De schriftelijke evaluatie wordt besproken tijdens een oudergesprek.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.
 • Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft de therapeut de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij de betreffende instanties.


Kosten

 • Voor een uitgebreid overzicht van tarieven en mogelijke vergoedingen zie de pagina: Tarieven.
 • U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) aangesloten bij de FVB, RBCZ en NFG.
 • Op het eind van de maand krijgt u de factuur toegestuurd. Deze kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Betalingen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast voor aanvang van een behandeltraject. Gedurende de volledige behandeling geldt het tarief dat bij de start overeengekomen is.  


Annulering van de therapie

 • Natuurlijk kan het voor komen dat u of uw kind ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt het volledige bedrag van de voorgenomen therapie in rekening gebracht.

 

Tarieven en vergoedingen